Tavoitteet ja toiminta


Sähkötieto ry:n tarkoituksena on tuottaa yhteistä tietoa, joka edistää hyviä suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitotapoja sekä yhtenäistää osapuolten käytäntöjä ja toimintatapoja sähköisten järjestelmien elinkaaren kaikissa vaiheissa.


Yhdistys pyrkii jatkuvasti kehittämään ja uudistamaan julkaisemaansa tietosisältöä alan uusien tapojen ja teknologioiden mukaan. Erityisesti ST-kortistoa tarvitaan, kun säädöksissä, määräyksissä ja standardeissa ei käsitellä toteutuksissa tarvittavia yksityiskohtia ja kaivataan menettelytapojen ja toimintamallien esittämistä käytännönläheisinä ja loogisina ohjeina.

Alan toimijoiden kanssa yhdessä luodut pelisäännöt, menettelyt ja toimintamallit ohjaavat hyvään toteutustapaan ja laadukkaaseen lopputulokseen. ST-kortiston sisältökehityksessä otetaan erityisesti huomioon asiakaspalaute, muutokset alan säädöksissä ja standardeissa sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset.

Uusia kortteja julkaistaan vuodessa kymmenkunta ja päivitettyjä kortteja 50–90 kappaletta. Uusia tai uudistettuja ST-ohjeistoja, -esimerkkejä ja -käsikirjoja julkaistaan vuodessa parista kappaleesta kymmeneen.

ST-hallitus


Julkaisutoiminnan tavoitteet ja painopisteet päätetään Sähkötieto ry:n hallituksessa, jossa yhdistyksen jäsenyhteisöt ovat tasapuolisesti edustettuina. Hallituksen päätehtävänä on määritellä kortiston pitkän kehityksen suuntaviivat, valvoa taloudellista tilannetta ja hyväksyä perustettavat työ- ja asiantuntijaryhmät. Hallitus kokoontuu muutamia kertoja vuodessa.

ST-asiantuntijaryhmät


Julkaisutoiminnan kehityslinjausten ja painopistealueiden päätösesitykset valmistellaan asiantuntijaryhmissä. Asiantuntijaryhmät ohjaavat omien aihepiiriensä tavoitteiden ja rajausten määrittelytyötä. Asiantuntijoiden avulla ST-julkaisujen eri käyttäjäryhmien toivomukset voidaan jo julkaisujen suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon.

Työryhmään kutsutaan asiantuntijajäseniksi Sähkötieto ry:n taustajärjestöjen nimeämiä, alansa tuntevia henkilöitä. Työryhmät valmistelevat hallitukselle esitettävät asiat, kuten laadittavaksi aiotut ST-kortit ja muut ST-julkaisut. Ryhmät käsittelevät myös esimerkiksi korttiehdotuksista saapuneita lausuntoja. Puheenjohtajansa ryhmät valitsevat itse.

Kustantaja


ST-julkaisujen kustantaja Sähköinfo oy huolehtii siitä, että Sähkötieto ry:n valitsemia kehityslinjauksia, painopistealueita ja julkaisuperiaatteita noudatetaan. Kustantaja toimeenpanee ja valvoo julkaisuhankkeet sekä huolehtii julkaisujen toimitustyöstä, tuotannosta, markkinoinnista, jakelusta, varastoinnista, tilaajapalveluista ja laskutuksesta. Sähköinfo oy tilittää vuosittain julkaisujen myyntiin perustuvan korvauksen Sähkötieto ry:lle, joka käyttää näin saamansa tulot ST-kortiston sisällön kehittämiseen.

Toimintasuunnitelma ja -kertomus